Εταιρική κοινωνική ευθύνη

 

Η εταιρεία Γουντσίδης Α.Ε. εφαρμόζει ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε επίπεδο εσωτερικό και εξωτερικό. Το εσωτερικό αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και το εξωτερικό τους καταναλωτές, το περιβάλλον και την κοινωνία.